Test Tube Rotating Shaker

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm